Facebook Twitter Linkedin

Polityka prywatności

Neontri („my”, „nasz”, „nas”) zobowiązuje się chronić i szanować Twoją prywatność, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE 2016/679 o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie istotnych informacji na temat naszych procedur w odniesieniu do przetwarzania przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z naszych stron internetowych, oprogramowania, usług, produktów oraz wszystkich naszych działań marketingowych, sprzedażowych i związanych z realizacją umów z klientami (dalej zwanych „Usługami”). Dotyczy ona również kandydatów aplikujących o pracę w Neontri.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Neontri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456095.

2. Dane kontaktowe

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: +48 577 757 721,
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@neontri.com,
 • w naszej siedzibie pod adresem: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Możemy wykorzystywać zgromadzone dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega administrator danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa UE lub polskiego. Obowiązek podania danych w tym zakresie stanowi wymóg ustawowy.

Możemy również wykorzystywać zgromadzone dane do zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy z nami.

Ponadto możemy również wykorzystywać zgromadzone dane do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne.

Nasz uzasadniony interes obejmuje m.in. następujące sytuacje:

 • świadczenie i utrzymanie Usług,
 • powiadamianie o zmianach w naszych Usługach,
 • umożliwienie korzystania z interaktywnych funkcji naszych Usług, gdy zdecydujesz się to zrobić,
 • przesyłanie wcześniej zamówionych wiadomości marketingowych,
 • odpowiadanie na przesyłane do nas zapytania i prośby,
 • zapewnienie obsługi klienta i wsparcia,
 • tworzenie analiz i zbieranie informacji, umożliwiających nam ulepszanie Usług,
 • monitorowanie korzystania z Usług,
 • wykrywanie problemów technicznych, zapobieganie im i ich rozwiązywanie,
 • procesowanie aplikacji o pracę,
 • ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami prawnymi,
 • zapobieganie oszustwom,
 • zapewnianie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 • stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
 • ustalanie konfliktów interesów i naruszeń zasad etycznych w zakresie niezbędnym do zapobiegania niewłaściwym zachowaniom,
 • archiwizacja i cele statystyczne,
 • świadczenie klientowi Usług, gdy jego interes przeważa nad interesami i prawami osoby, której dotyczą przetwarzane dane.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia,
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania,
 • dane identyfikacji podatkowej,
 • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych Usług lub typu umowy między nami a osobą, której dane są przetwarzane,
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych Usług lub typu umowy między nami a osobą, której dane są przetwarzane,
 • dane dotyczące działalności zawodowej i gospodarczej.
5. Dane zbierane automatycznie
Dane o użytkowaniu

Możemy gromadzić informacje o tym, w jaki sposób nasze strony internetowe są odwiedzane i używane („Dane o użytkowaniu”). Te dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje takie jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszych witryn internetowych, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Pliki cookie

Używamy plików cookie i innych zbliżonych rozwiązań technologicznych, aby śledzić aktywność na naszych stronach internetowych i przechowywać wybrane informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wśród innych stosowanych przez nas technologii śledzenia znajdują się także beacony, tagi i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszych stron internetowych.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała Cię, kiedy plik cookie jest wysyłany. Możesz również zrezygnować z części plików cookie używanych przy śledzeniu reklam umieszczanych przez główne serwisy społecznościowe i inne serwisy zajmujące się śledzeniem reklam na stronie Digital Advertising Alliance.

Pamiętaj, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich części naszej strony internetowej lub wszystkich jej funkcji.

6. Kategorie odbiorców

Odbiorcy danych mogą obejmować następujące kategorie podmiotów:

 • twórcy oprogramowania, kierownicy projektów, analitycy, testerzy i inni specjaliści współpracujący z nami i samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe),
 • biura informacji gospodarczej,
 • podmioty świadczące usługi:
  • w zakresie IT i nowych technologii,
  • płatnicze,
  • księgowo-finansowe,
  • audytorskie i kontrolne,
  • windykacyjne,
  • drukarskie,
  • niszczenia dokumentów,
  • pocztowe i kurierskie.
7. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane tak długo, jak uznamy to za konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane zostały zgromadzone oraz potrzeby dotyczące udzielania odpowiedzi na kierowane do nas na pytania lub rozwiązywania ewentualnych problemów. Dzięki temu możemy przestrzegać obowiązujących przepisów, rozpatrywać wszelkie roszczenia prawne i reklamacje oraz chronić swoje interesy.

Powyższe stwierdzenia oznaczają, że po Twojej ostatniej interakcji z nami możemy przechowywać Twoje dane przez rozsądny czas. Kiedy dane, które zebraliśmy, nie są już potrzebne, usuniemy je w bezpieczny sposób. Możemy także przetwarzać dane do celów statystycznych, ale w takich przypadkach będą one zanonimizowane.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w odniesieniu do danych, które zostały nam przekazane, tj. prawo do otrzymania ich w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie oraz do przesłania ich innemu administratorowi. Z tego prawa można skorzystać tylko wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i jest w pełni zautomatyzowane,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że ​​przetwarzanie danych osobowych narusza RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • sprzeciw taki jak opisany w poprzedzającym punkcie musi być oparty na konkretnej sytuacji. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych powyżej, wobec których sprzeciwiłeś się, chyba że wykażemy, że istnieje ważny uzasadniony interes w ich przetwarzaniu, który przeważa nad Twoimi interesami czy przysługującymi Ci prawami lub że wspomniane dane stanowią podstawę do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez uszczerbku dla zgodności prawnej przetwarzania przeprowadzonego przed odwołaniem podstawa takiej zgody.
9. Ujawnienie danych
Wymogi prawne

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, gdy jest to konieczne z prawnego punktu widzenia, w szczególności w celu:

 • przestrzegania wymogu prawnego,
 • ochrony naszych praw lub własności,
 • zapobiegania lub ustalania możliwych nadużyć związanych z Usługami,
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usług lub osób trzecich,
 • ochrony przed odpowiedzialnością prawną.
Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby prywatne w celu usprawnienia naszych Usług („Usługodawców”), świadczenia Usług w naszym imieniu, świadczenia innych usług związanych z naszymi Usługami lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszych Usług. Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Google Analytics

Aby gromadzić i analizować dane o korzystaniu z naszych stron internetowych, korzystamy z Google Analytics. Narzędzie to wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na twoim komputerze, aby ułatwić nam analizę korzystania z naszych stron internetowych. Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na naszej stronie, w tym adres IP, są przesyłane do siedziby Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Możesz zrezygnować z wykorzystywania danych przez Google Analytics, korzystając ze specjalnego dodatku do przeglądarki opracowanego przez Google. Możesz znaleźć dodatkowe informacje na temat instalacji dodatku do przeglądarki wymienionego powyżej pod tym linkiem.

Hotjar

Aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników naszych stron internetowych i zoptymalizować ich wrażenia, używamy narzędzia Hotjar. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych na temat zachowania naszych użytkowników i ich urządzeń. W szczególności dotyczy to adresu IP urządzenia (przechwyconego i przechowywanego tylko w formie anonimowej), rozmiaru ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacji o używanej przeglądarce, lokalizacji geograficznej (tylko na poziomie kraju) oraz preferowanego języka wyświetlania naszej witryny.

Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie wykorzystujemy tych informacji do zidentyfikowania poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do innych danych dotyczących konkretnego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link.

Możesz zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika Hotjar, przechowywania przez Hotjar danych o korzystaniu z naszej witryny i korzystania przez Hotjar ze śledzenia plików cookie w innych witrynach, klikając w ten link.

Transfery biznesowe

Możemy sprzedawać, przekazywać lub w inny sposób udostępniać niektóre lub wszystkie nasze aktywa, w tym dane osobowe, w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją lub sprzedażą aktywów lub w przypadku bankructwa.

10. Transfer danych

Jeśli znajdujesz się poza Polską i zdecydujesz się przekazać nam jakiekolwiek informacje, musisz pamiętać, że Twoje dane osobowe zostaną przesłane do Polski i będą tu przetwarzane. Twoja zgoda na niniejszą politykę prywatności oraz przesłanie takich informacji oznacza zgodę na taki transfer danych.

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak zlecić świadczenie określonych usług lub zadań informatycznych usługodawcy, który ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w przypadku którego Komisja Europejska podjęła decyzję o odpowiedniej ochronie.

Aktualne decyzje Komisji Europejskiej dotyczące odpowiedniego poziomu ochrony danych możesz znaleźć pod tym linkiem.

W dowolnym momencie możesz poprosić o dodatkowe informacje i kopie odpowiednich zabezpieczeń.

11. Bezpieczeństwo danych

Bardzo dbamy o ochronę powierzanych nam przez Ciebie informacji. Stosujemy rozsądne fizyczne, technologiczne i administracyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji poufnych oraz zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do nich. Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100% bezpieczna. Dlatego, chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

W przypadku ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, poufności lub integralności Twoich niezaszyfrowanych, przechowywanych elektronicznie „danych osobowych” (zgodnie z definicją w odpowiednich przepisach dotyczących powiadamiania o naruszeniu bezpieczeństwa) powiadomimy Cię o tych sytuacjach w sposób określony w przepisach prawnych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub widocznych informacji na naszych stronach internetowych w najkrótszym możliwym czas i bez nieuzasadnionej zwłoki, przy równoczesnym (i) braku naruszenia uzasadnionych potrzeb organów ścigania i (ii) wykorzystaniu wszelkich środków niezbędnych do ustalenia zakresu naruszenia i przywrócenia integralności systemu zawierającego dane.

12. Polityka prywatności wobec dzieci

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje Dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami.

Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od Dzieci bez stosownej zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów i plików.

13. Zmiany w polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach poprzez publikację nowej polityki prywatności na tej stronie.

O zmianach w polityce prywatności poinformujemy Cię poprzez wyraźne powiadomienie na naszych stronach internetowych, zanim zmiany zaczną obowiązywać, i zaktualizujemy datę („Data wejścia w życie”) znajdującą się pod niniejszą polityką prywatności.

Sugerujemy regularne przeglądanie niniejszej polityki prywatności pod kątem wprowadzanych przez nas zmian. Zmiany niniejszej polityki prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Data wejścia w życie: 01.07.2019